Бесплатные шаблоны Joomla 3.3 Шаблоны для Joomla 2.5


Estatuts

ESTATUTS DE L'ASSOCIACIO: "AMICS DEL CAMI DE SANT JAUME DE L'EBRE DEL MONTSIA" 

Capitol!. La denominaci6, els fins i el domicili 

Article 1 

L'Associaci6 Amics del Cami de Sant Jaume de rEbre del Montsia, regula les seves activitats d'acord amb el que estableix la L1ei 4/2008, de 24 d'abrrl, del lIibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu ales persones juridiques; la L1ei orqanica 1/2002, de 22 de mary, reguladora del dret d'associaci6, i els seus estatuts. 

 

Article 2 

Els fins i activitats de l'associaci6 son: 

1. Difondre l'historia del Cam! de Sant Jaume. 

2. Recolzar-Io interna i externament. 

3. Treballar per la consecuci6 de nous socis, simpatitzants i adeptes al Camf. 

4. Informar de tots els dubtes que tinguin els futurs socis respecte al Camf. 

5. Sortides properes a la nostra ciutat amb el fi de que els futurs socis coneguin el Camf.

6. Xerrades amb videos informatius sobre el Camf.

7. Crear una biblioteca per als nostres socis, per que puguin informar-se de tot el que comporta el Carnl de Sant Jaume.

 8. Manteniment de la senyalitzaci6 del Cam! en el nostre ambit d'actuacio.

Donant resposta als fins de l'Associaci6, aquesta facilitara informaci6 orientativa als associats, sense que I'Associaci6 pugui responsabilitzar-se de l'us que I'associat en faci d'ella, ja que sovint la seva variada procedencia dificulta la comprovaci6 i contrastaci6 de la font. 

Tanmateix, les sortides i excursions que orqanitzl I'Associaci6 s'han de considerar com a trobades d'amics per gaudir de la natura caminant, sense que aquesta activitat es pugui considerar un esport de rise ni competitiu; per aquest motiu no sera requisit que I'Associaci6 tingui que estar inscrita a cap federaci6, rnes que la voluntat de l'Associaci6 de ser-hi. En consequencia, qualsevol accident que pugui esdevenir en el decurs de I'activitat no obliga a l'Associaci6 mes enlla del que les practiques de companya saludable i bon ve'inatge aconsellin els assistents. 

En queda excl6s tot anlm de lucre. 

 

Article 3 

1. EI domicili de l'associaci6 s'estableix a Amposta, i radica al carrer Jacint Verdaguer , nurn. 48. 

2. Les funcions d'aquesta associacio s'exerceixen rnajoritariarnent a Catalunya. 

  

Capitol II. Eis membres de l'associaci6, els seus drets i les seves obligacions 

Article 4 

Poden formar part de l'associaci6 totes les persones que, de manera lIiure i voluntaria, tinguin interes en les seves finalitats i tinguin mes de 15 anys. Si son menors decat i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels seus pares 0 tutors per ser sods de pie dret, sense dret de vot ales assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva. 

Per integrar-se a l'associaci6 cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendra una decisi6 sobre la petici6 en la primera reuni6 que tingui Iloc i la comunicara a I'assemblea general rnes immediata. 

 

Article 5 

S6n drets dels membres de l'associacio: 

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General. 

2. Elegir 0 ser elegits per als lIocs de representaci6 0 per exercir carrecs directius. 

3. Exercir la representaci6 que se'ls confereixi en cada cas. 

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associaci6, d'acord amb les normes legals i estatutaries.

5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer mes plena la vida de l'associaci6 i rnes eficac la realitzaci6 dels objectius socials basics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administraci6 i la gesti6 de la Junta Directiva 0 dels mandataris de l'associaci6. 

7. Esser escoltats prevlament a l'adopci6 de mesures dlsciplinaries.

8. Rebre informaci6 sobre les activitats de l'associaci6. 

9. Fer us dels serveis comuns que l'associaci6 estableixi o tingui a la seva disposici6. 

10. Formar part dels grups de treball. 

11. Posseir un exemplar dels estatuts. 

12. Consultar els Ilibres de l'associaci6.

 

Article 6 

S6n deures deIs membres de l'associaci6: 

1. Comprometre's amb les finalitats de l'associaci6 i participar activament per assolir-Ies. 

2. Contribuir al sosteniment de l'associaci6 amb el pagament de quotes, derrames altres aportacions econorniques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests. 

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutaries. 

4. Acatar i complir els acords validarnent adoptats pels organs de govern de l'associaci6.

 

Article 7 

S6n causes per ser donat de baixa de l'associaci6: 

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisi6 a la Junta Directiva. 

2. No satisfer les quotes fixades. 

3. No complir les obligacions estatutaries. 

 

Capitol III. L'Assemblea General 

Article 8 

1. L'Assemblea General es l'orqan sobira de l'assoeiaci6; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. 

2. Eis membres de l'associaci6, reunits en Assemblea General legalment constitutda, decideixen per majoria els assumptes que son cornpetencia de l'Assemblea. 

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

 

Article 9 

a) Aprovar, si escau, la gestio de l'orqan de govern, el pressupost i els comptes anuals. 

b) Elegir i separar els membres de I'organ de govern i controlar-ne l'activitat. 

c) Modificar els estatuts. 

d) Acordar la forma i I'import de les contribucions al financarnent de l'associaci6 0 al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l'associaci6. t·1 e) Acordar la transformaci6, la fusio, l'escissi6 0 la dissoluci6 de l'associaci6. ~ \ f) Acordar l'inqres i la baixa en federacions 0 confederacions.

g) Sol·licitar la declaraci6 d'utilitat publica.

h) Aprovar el reglament de regim intern; les seves modificacions.

i) Coneixer les solIicituds presentades per ser socl, i tambe les altes i les baixes d'associats per una ra6 diferent a la de la separaci6 definitiva. 

j) Ratificar, si escau, la baixa dlsclplinarfa i les altres sancions imposades als associats per la Junta Directiva per faltes molt greus. 

k) Resoldre sobre les questions que no estiguin expressament atriburdes a eap altre organ de l'associaci6. 

 

Article 10 

1. L'Assemblea General es reuneix en sessio ordinaria com a minim un cop I'any, dins dels sis mesos segOents a la data de tancament de I'exercici economic. 

2. t.'orqan de govern pot convocar I'assemblea general amb caracter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti al menys un 10 % dels associats; en aquest cas, I'assemblea ha de tenir lIoc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud. 

 

Article 11 

1. L'Assemblea es convocada per I'organ de govern rnitiancant una convocatoria que ha de contenir, com a minim, I'ordre del dia, el 1I0e, la data i I'hora de la reuni6. 

2. La convocatcria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reuni6, individualment i rnnjancant un escrit adrecat al domicili que consti en la relaci6 actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associaci6. 

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associaci6. Si no hi es, I'han de substituir, successivament, el vicepresident 0 el vocal de rnes edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix carrec a la Junta Directiva. 

4. EI secretari redacta I'acta de cada reuni6, que ha de signar junt amb el president, arnb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numeric de les votacions i la lIista de les persones assistents. 

AI cornencarnent de cada reuni6 de l'Assemblea General es lIegeix I'acta de la sessi6 anterior a fi que s'aprovi 0 s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, I'acta i qualsevol altra documentaci6 ha d'estar a disposici6 deIs socis al local social. 

 

Article 12 

1. L'Assemblea General es constitueix validament sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats. 

2. EI 10 % dels socis poden sollicitar a l'orqan de govern la inclusi6 en I'ordre del dia d'un o rnes assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terc del periode compres entre la recepci6 de la convocatoria i la data en que aquest organ s'ha de reunir. L'Assemblea unicarnent pot adoptar acords respecte als punts inclosos en I'ordre del dia, lIevat que s'hagi constiturt amb caracter universal 0 que els acords es refereixin a la convocatoria d'una nova assemblea general. 

 

Article 13 

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associaci6. 

2. Eis acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents 0 representats. 

3. Per adoptar acords sobre la separaci6 de membres, modificaci6 dels estatuts, la dissoluci6 de l'associaci6, la constituci6 d'una federaci6 amb associacions similars 0 la integraci6 en una de ja existent, i la disposici6 0 alienaci6 de bens, es requereix una majoria qualificada dels socis presents 0 representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecci6 de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple 0 relativa dels socis presents 0 representats (rnes vots a favor que en contra). 

4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una copia de la Ilista dels socis i dels seus domicilis j adreces de correu electronic, sempre que se n'hagi obtingut l'autoritzacio expressa d'aquets. 

 

Capitol IV. La Junta Directiva 

Article 14 

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associaci6. Componen aquest organ el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals, carrecs que han de ser exercits per persones diferents. 

2. L'elecci6 dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis i majors d'edat, es fa per votaci6 de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions desprss d'haver acceptat el carrec. 

3. EI nomenament i el cessament dels carrecs s'han de comunicar al Registre d'Associacions m,itjanl(ant un certificat, ernes pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d'mcloure tarnbe l'acceptaci6 del nou president i del nou secretari. 

4. Eis membres de la Junta Directiva exerceixen el carrec gratunament. 

 

Article 15 

1. Eis membres de la Junta Directiva exerceixen el carrec durant un perfode de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits, renovant-se cada dos anys la meitats deIs seus membres. 

2. EI cessament dels carrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per: 

   a) Mort 0 declaraci6 d'absencia. 

   b) Incapacitat 0 inhabilitaci6 per exercir el carrec. 

   c) Renuncia notificada a 1'6rgan de govern 0 baixa com a membre de l'associaci6 

   d) Separaci6 acordada per I'assemblea general.

   e) Qua/sevol altra causa que estableixin la Ilei 0 els estatuts.

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reuni6 de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associaci6 pot ocupar provisionalment el carrec vacant. 

 

Article 16 

La Junta Directiva te les facultats sequents: 

a) Representar, dirigir i administrar l'associaci6 de la manera rnes arnplia que reconegui la L1ei; aixl mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes,I. J\ instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relaci6 amb la comparelxenca davant dels organismes publics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associaci6.

d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de I'establiment de les quotes que els membres de l'associaci6 han de satisfer. 

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin. 

f) Presentar el balanc i I'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perque els aprovi, i confeccionar els pressupostos de I'exercici sequent. 

g) Contractar els empleats que l'associaci6 pugui tenir. 

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perque els serveis funcionin amb normalitat. 

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera rnes eficient i eficac els fins de l'associaci6, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. 

j) I\lomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups. 

k) Dur a terme les gestions necessaries davant d'organismes publics, entitats i altres persones, per aconseguir: 

   • Subvencions o altres ajuts. 

   • l.'us de locals 0 edificis que puguin arribar a ser un 1I0c de convlvencia i comunicaci6 i tarnbe un centre de recuperaci6 ciutadana. 

I) Obrir comptes corrents i lIibretes d'estalvis a qualsevol establiment de credit 0 d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dip6sit. La disposici6 dels fons es determina a I'article 28. 

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reuni6 de I'Assemblea General. 

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atributda d'una manera especffica a algun altre organ de govern de l'associaci6 0 que Ii hagi estat delegada expressament. 

 

Article 17 

1. La Junta Directiva, convocada previarnent pel president 0 per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessi6 ordinaria amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre. 

2. S'ha de reunir en sessi6 extraordinaria quan la convoqui amb aquest caracter el president 0 be si ho solhcita un terc dels membres que la componen. 

 

Article 18 

1. La Junta Directiva queda constituida validament si ha estat convocada amb antelaci6 i hi ha un quorum de la meitat rnes un dels seus membres. 

2, Eis membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. l.'assistencla del president 0 del secretari 0 de les persones que els substitueixin hi es necessaria sempre. 

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. 

 

Article 19 

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una 0 diverses comissions 0 grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos tercos del seus membres. 

2. Tarnbe pot nomenar, amb el mateix quorum, un 0 uns quants mandataris per exercir la funci6 que els confit amb les facultats que cregui oportu conferir-Ios en cada cas. 

3. No son delegables la formulaci6 dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats 0 aprovats per I'Assemblea General. 

 

Article 20 

Eis acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el lIibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reuni6 de la Junta Directiva, s'ha de Ilegir I'acta de la sessi6 anterior perque s'aprovi 0 es rectifiqui, si es procedent. 

 

Capitol V. La presldsncia i la vlcepresldencia 

Article 21 

1. S6n propies del president les funcions segOents: 

   a) Dirigir i representar legalment l'associaci6, per delegaci6 de l'Assemblea General i de la Junta Directiva. 

   b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva. 

   c) Emetre un vot de qualitat decisori en ets casos d'empat. 

   d) Establir la convocatoria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

   e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associaci6. 

   f) Les atribucions restants propies del carrec i aquelles per a les quais el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva. 

2. EI president es substituH, en cas d'absencia 0 malaltia, pel vicepresident -si n'hi ha- 0 el vocal de rnes edat de la Junta, per aquest ordre. 

 

Capitol VI. La tresoreria i la secretaria 

Article 22 

EI tresorer te com a funci6 la custodia i el control dels recursos de l'associaci6, com tarnbe l'elaboraci6 del pressupost, el balanc i la liquidaci6 de comptes. Porta un lIibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quais han de ser vlsades previarnent pel president, i ingressa el que sobra en diposits oberts en establiments de credit 0 d'estalvi. 

 

Article 23 

EI secretari ha de custodiar la documentaci6 de l'associaci6, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lIiurar, i tarnbe portar el Ilibre de registre de socis. 

 

Capitol VII. Les comissions 0 grups de treball 

Article 24 

La creaci6 i constituci6 de qualsevol comissi6 0 grup de treball, I'han de plantejar els membres de l'associaci6 que vulguin formar-Ios, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme. 

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents corrussions 0 grups de treball, els encarregats dels quais Ii han de presentar un cop al mes un informe detailat de les seves actuacions. 

 

Capitol VIII. EI regim economic 

Article 25 

Eis recursos economics de l'associaci6 es nodreixen de:

a) Les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres.

b) Les subvencions oficials 0 particulars.

c) Les donacions, les nerencies 0 els lIegats.

d) Les rendes del patrimoni mateix 0 be d'altres ingressos que puguin obtenir-se.

 

Article 26 

Tots els membres de l'associaci6 tenen l'obligaci6 de sostenir-Ia econornicarnent, rnitlancant quotes 0 derrames, de la manera i en la proporci6 que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. 

L'Assemblea General pot establir quotes d'lnqres, quotes periodiques mensuals -que s'han d'abonar per mesos, trimestres 0 semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinarles. 

 

Article 27 

L'exercici economic coincideix amb I'any natural i queda tancat el 31 de desembre. 

 

Article 28 

En els comptes corrents 0 lIibretes d'estalvis obertes en establiments de credit 0 d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar deIs fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quais ha de ser la del tresorer rrv\ o be la del president.

 

Capitol IX. EI regim disciplinari

Article 29

L'orqan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis. 

Aquestes infraccions es poden qualificar de Ileus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestaci6 fins a l'expulsi6 de l'associaci6, segons el que estableixi el reglament intern. 

EI procediment sancionador s'inicia d'ofici 0 be com a consequencia d'una denuncia 0 comunicaci6. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita I'expedient sancionador i proposa la resoluci6 en el termini de 15 dies, arnb audlsncla previa del presumpte infractor. La resoluci6 final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, I'adopta aquest organ de govern tambe dins d'un periode de 15 dies. 

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sollicitar la ratificaci6 de la sanci6 davant la primera assernblea general que tingui lIoc. 

 

Capitol X. La dissoluci6 

Article 30 

L'associaci6 pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caracter extraordinari expressament per a aquest fi. 

 

Article 31 

1. Un cop acordada la dissoluci6, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinaci6 deIs bens i drets de l'associaci6, com a la finalitat, l'extinci6 i la liquidaci6 de qua/sevol operaci6 pendent. 

2. L'Assemblea esta facultada per elegir una comissi6 liquidadora sempre que ho cregui necessari. 

3. Eis membres de l'associaci6 estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda lirnitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntariarnent. 

4. EI romanent net que resulti de la liquidaci6 s'ha de lIiurar directament a I'entitat publica 0 privada sense afany de lucre que, en l'arnbit territorial d'actuaci6 de l'associaci6, hagi destacat rnes en la seva activitat a favor d'obres benenques. 

5. Les funcions de liquidaci6 i d'execuci6 dels acords a que fan referencia els apartats anteriors d'aquest mateix article, s6n cornpetencia de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missi6 a una comissi6 liquidadora especialment designada a aquest efecte. 

DILIGENCIA per fer constar que aquests estatuts s'han aprovat en l'assernblea general de data 20 de setembre de 2014. 

EI Secretari, Josep Francesc Marco Caballe

EIPresident,  Jordi Bria Esquerre

 

Ruta al inicio del Camino

Planificación de la rurta desde su dirección al comienzo del Camino del EbroRuta a l'inici del Camí

Planificació de la rurta des de la seva direcció al començament del Camí de l'Ebre